دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی مستقل

1. چالش‌های پیشگیری انتظامی و اجتماعی ازجرایم رسانه‌های نوپدید(مورد مطالعه اتاق‌های گفتگوی کلاب هاوس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

جعفر محمدی برزگر


مقاله مستخرج از پایان نامه

2. کارکرد آموزشی هشدارهای پلیسی رسانه ملی در پیشگیری از سرقت خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

مجتبی شمس بیرانوند؛ نازنین ملکیان


مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. تاثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر (با تاکید برحق تماس با خانواه، حق معاینه پزشکی و حق اطلاع از حقوق خود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

هژبر برادران نصیری؛ حسنعلی موذن زادگان؛ عابدین صفری کاکرودی؛ غلامحسن کوشکی


مقاله علمی - پژوهشی مستقل

4. آموزش ضابطان دادگستری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

امیرحسن نیازپور


مقاله مستخرج از رساله دکتری

5. ارزیابی عملکرد روسای کلانتری‌های تهران بزرگ بر اساس دشواری تنظیم هیجانی، با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

ذبیح اله کرمی؛ علی دلاور؛ پرویز شریفی درآمدی شریفی درآمدی؛ شهناز نوحی


6. بررسی تعامل پلیس و بزه دیده درمرحله کشف جرم (مطالعه موردی ستاد فرماندهی شهرستان کرمانشاه سال ۹۸)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

احسان فرهادی سمن بانی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


مقاله علمی - پژوهشی مستقل

7. تحلیل ادراک افراد از پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

محمد زارع آبندانسری؛ فرزاد نوبخت؛ حسین طاهری


8. واکاوی اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن در سطح جامعه ازدیدگاه مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

باقر حسین آبادی؛ مجید قزوینه؛ امیرحسین یاوری


9. ارزیابی عملکرد یاددهی ـ یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه مدرسین و دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

ایمان امینی؛ روح الله کریمی خویگانی؛ روح الله سالار؛ مهدی ایرانپناه


مقاله مستخرج از پایان نامه

10. رابطه بین سرمایه اجتماعی، جهت‌گیری ورزشی و مشارکت تفریحی دانشجویان نیروی انتظامی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه انتظامی امین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

عباس حسنی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

11. اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

بهنام مدبری؛ حبیب هنری؛ علی محمد صفانیا