دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی مستقل

1. تحلیل جرم شناختی عوامل مؤثر بر پدیده سرقت‌ خرد در شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

آیت اله فتحی؛ سعید شریفی رهنمو؛ مجید شریفی رهنمو؛ سهیلا حسین پور


مقاله مستخرج از پایان نامه

2. تاثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

اسکندر مومنی؛ ابراهیم داودی؛ علی زرینی


علمی - پژوهشی مستقل

3. چالش‌های پیشگیری انتظامی و اجتماعی ازجرایم رسانه‌های نوپدید(مورد مطالعه اتاق‌های گفتگوی کلاب هاوس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

جعفر محمدی برزگر


مقاله مستخرج از پایان نامه

4. کارکرد آموزشی هشدارهای پلیسی رسانه ملی در پیشگیری از سرقت خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

مجتبی شمس بیرانوند؛ نازنین ملکیان


علمی - پژوهشی مستقل

5. فراتحلیل پژوهش های تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر سوءمصرف مواد مخدر (با تاکید بر همنشینی با معتادین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

قدیر بخشی جغناب؛ مهربان پارسا مهر؛ حسین امامعلی زاده؛ سعید دشتی‌زاده


مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. تاثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر (با تاکید برحق تماس با خانواه، حق معاینه پزشکی و حق اطلاع از حقوق خود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

هژبر برادران نصیری؛ حسنعلی موذن زادگان؛ عابدین صفری کاکرودی؛ غلامحسن کوشکی


علمی - پژوهشی مستقل

7. آموزش ضابطان دادگستری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

امیرحسن نیازپور